दिग्पाल छन्द : Digpal Chhand 


 यह मात्रिक छन्द है। 
यह  २४  मात्रिक  छन्द  है ।  चार चरण, १२/१२  मात्रा  पर  यति,  चरणान्त       गुरु
 दो - दो  पंक्ति  समतुकान्त,  इस छन्द की मापनी निम्न है- २२१,२१२२,२२१,२१२२

Example : उदाहरण 


दिगपाल छंद का विधान और उदाहरण
Digpal Chhand Ka Vidhan Or Udaharan