दिग्पाल छन्द : Digpal Chhand   यह मात्रिक छन्द है।  यह  २४  मात्रिक  छन्द  है ।  चार चरण, १२/१२  मात्रा  पर  यति,  चरणान्त       गुरु  दो - दो  पंक्ति  समतुकान्त,  इस छन्द की मापनी निम्न है- २२१,२१२२,२२१,२१२२ Example : उदाहरण  Digpal Chhand Ka Vidhan Or Ud… Read more »